C.P. JESÚS

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS ESCOLAR 1999-2000


 

CALENDARI

 

DOCUMENTACIÓ
 • Del 8 al 26 de març: Termini de presentació de sol·licituds
  19 abril - Exposició dels resultats del barem per part del Consell Escolar.
 • Els dies 20-21-22d'abril: Reclamacions contra la baremació del Consell Escolar.
 • El dia 14 de maig : Publicació dels llistats d'admesos per les Comissions d'Escolarització i dels Consell Escolar.
 • Del 17 al 24 de maig: Termini de reclamacions a les llistes provisionals de readscrits per les Comissions d'Escolarització
 • Dia 28 de maig: Publicació llistes definitives
 • De l'1 al 15 de juny: Matrícula als Centres d'Ed. Infantil i Primària, si no es formalitza dins els terminis establerts es perd el dret a la plaça assignada.
 • Certificat d'empadronament de la unitat familiar on hi consti la data des de la qual estan empadronats.
 • Si es sol·licita que es tengui en compte el lloc de treball: Còpia del contracte laboral o certificat de l'empresa o centre de treball.
 • Original i còpia de la liquidació de l'Impost sobre la Renda de l'any 1997 de la unitat familiar.
 • Còpia i original del Llibre de Família.
 • Famílies nombroses, còpia i original del document oficial corresponent.
 • Si hi ha condició de discapacitat física, psíquica o sensorial: certificació de l'ISBAS o EOEP.
 • Si es comprova la duplicitat d'instàncies o la falsedat de les dades es passarà al final de llista

 VACANTS
 HORARI DE SECRETARIA
 •  Educació Infantil 3 anys: 20
 • Educació Infantil 4 anys: 3
 • 1r ESO: 4
 • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 10 hores
 • Dilluns i dijous de 13 a 14 hores