NOSALTRES SOM Un centre d'Educació Infantil, Primària i, de manera provisional, de primer cicle de Secundària.

  Tenim una plantilla de 15 mestres:

 La jornada escolar és de:

 Tenim una línia de transport escolar amb un recorregut de 23,3 quilòmetres.

  La llengua vehicular i d'ensenyament del centre és la catalana.

 Intentam treballar segons uns principis metodològics on l'infant elabora els seus aprenentatges a partir del que ja sap. El/la mestre-a actua com a guia, orientador, facilitador del treball, motivador, creador de problemes...Aquesta metodologia es basa en els següents principis: